Polityka Prywatności

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Rokicka SMILEDENTAL z siedzibą przy ul. Szafirowej 14 w Bydgoszczy, którego reprezentuje Małgorzata Rokicka. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: smiledentalszafirowa14@gmail.com

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych

3) Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, tj. 20 lat na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4) posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznacie Państwo za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.

7) Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
– firmy serwisujące;
– firma księgowa;
– pracownie protetyczne.